Facilities

ภาพการเตรียมวัตถุดิบ
นำน้ำพริกมาผสมในเครื่องคลุกผสม
การบรรจุสินค้า

Quality Control

หนังสือรับรองฮาลาลน้ำพริกมินิรุ่งเจริญได้ผลิตน้ำพริกจำหน่ายแก่ผู้บริโภคตามเงื่อนไขการขอรับรองฮาลาล
หนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายฮาลาลน้ำพริกมินิรุ่งเจริญ ดำเนินการตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม